>C++
Всички уроци
Лесни уроци
OOП
>Java
Всички уроци
Лесни уроци
Операторите показват каква операция трябва да се извърши с данните. В Java операторите се делят на четири групи в зависимост от операциите, които извършват - аритметични, логически, побитови и за сравнение. В нашата лекция ще разгледаме само аритметичните, операторите за сравнение и логическите.
Аритметичните оператори са:
"+" - събиране,
"-" - изваждане,
"*" - умножение,
"/" - деление,
"%" - деление по модул,
"++" - инкрементиране,
"--" - декрементиране.
Повечето от тези оператори са ви познати от математиката или от други езици за програмиране. Тук ще разкажем по-подробно за последните два оператора - "++" и "--". Тези оператори увеличават или намаляват с единица стойността на променлива от числов тип или от тип char.
Ето ви примерен фрагмент от код, който вие можете лесно да включите в програма: z = y + x++;
А сега опитайте да изчислите z по друг начин:
z = y + ++x;
В първия случай първо се изчислява y + x, а след това x++. Във втория случай първо се изчислява стойността на ++x и след това се пресмята y + x.
Пример:


Оператори за сравнение:
"<" - по-малко,
">" - по-голямо,
"<=" - по-малко или равно,
">=" - по-голямо или равно,
"==" - равно и "!=" - неравно.
Операторите за сравнение се използват за променливи от числов или символен тип. Резултатът от сравнение на стойности е true (истина) или false (лъжа), Например, сравнението (x int x=2;
int y=3;
if (x Обърнете внимание на проверката за равенство "==" - използват се два знака за равенство, за да се различава от операцията присвояване "=".
Логически оператори:
"&&" - логическо "и",
"||" - логическо "или",
"!" - отрицание.
Логическите оператори се прилагат към операнди от тип boolean. Като резултат, както и при операторите за сравнение, се получава true или false. Изразът а && b ще бъде true само ако a и b са true, а при израза a || b е достатъчно само a или само b да бъде true, за да бъде истина и резултатът. Операторът "!" обръща резултата - ако a е true, то !а ще бъде false. Предлагаме ви и малка част от код, която показва действието на логическите оператори.
int x=2;
int y=3;
int z=1;
boolean b=false.
if ((x < y) && (y > z)) System.out.println("x е по-малко от y, а y е по-голямо от z");
if (!b) System.out.println("b е лъжа");