ПГ по телекомуникации | История 

С ПМС №626 се поставя началото на откритото през 1953/1954 учебна година Промишлено училище. То подготвя квалифицирани работници за нуждите на съобщенията – телефонни, телеграфни и радиомонтьори, телеграфисти-морзисти и радиооператори.

На 13.04. 1970г. със Заповед №Д-1 19300 на Министерство на образованието и науката се преименува в Техникум по съобщения с прием след завършено средно образование по специалностите „ Съобщителна техника“ и „ Радио и телевизионна техника“.

Следващият период от 1970г. до 1988г. е свързан с прерастване на училището в Техникум по съобщения с обучение след средно образование, а през 1988г. се отваря нова страница в историята на техникума с приема на ученици след VII клас по специалността „ Съобщителна техника“.

От 07.04.2003г. със Заповед № Рд-09-332 на Министерство на образованието и науката техникумът заменя името си с Професионална гимназия по телекомуникации.

През 70-годишната си история училището участва в различни проекти на програма ФАР, въвежда нов модулен метод на обучение по професия“ Телекомуникационен техник“, задължително обучение по информатика, разширено чуждоезиково обучение и успява да съчетае по уникален начин традициите в образованието със съвременните технологии на обучение. Безспорна заслуга за неговото качество имат висококвалифицираните преподаватели, част от които са автори на учебници и носители на професионално-квалификационни степени.

Новоприетите ученици са приятно изненадани от добре обзаведени работилници и кабинети по съответните направления, модерно оборудвани компютърни зали, лаборатории за целите на професионалното обучение и др. Разширеното чуждоезиково обучение дава още възможности за развитие на учениците, като участват в различни програми – Еразъм+, Сиско Академия , обмяна на опит с ученици от други страни и т.н. Възпитаниците ни участват отборно и индивидуално в спортни изяви по волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса , лека атлетика, бадминтон и печелят призови места на републикански и градски срещи и състезания.

Днес в гимназията ежегодно се обучават над 900 ученици в специалностите:

- „Телекомуникационни системи“;

- „Оптически комуникационни системи“;

- „Системно програмиране“;

- „Приложно програмиране“;

- „Компютърни мрежи“;

- „Компютърна техника и технологии“;

- „Икономическа информатика“;

Тук учениците са обект на внимание и грижи от страна на преподавателите и целия персонал. Равнището на общообразователната и специална подготовка допринася за високия процент на приетите във ВУЗ , което е гаранция за успешна професионална реализация , а така също и сериозна мотивация за отговорна работа в училище.