ПГ по телекомуникации | Административни услуги 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Декларация за информирано съгласие на родител Представяне на удостоверение за преместване и други документи за записване в приемащо училище – до 3 работни дни Процедура за издаване на диплома за средно образование Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Процедура за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Процедура за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация